eBase מודול ניהול כספים


מערכת הכספים של פריוריטי נותנת פתרון מלא, מקיף ומתקדם לביצוע קל ויעיל של פעולות פיננסיות, תוך תמיכה בחוקי המס בארץ כמו גם התאמה
לתקנים בינלאומיים.

העבודה במערכת הינה רב שנתית, רב-חברתית ורב-מטבעית. בין היתר, המערכת כוללת אפשרויות מגוונות לגבייה, רישום רכוש קבוע, וניהול תזרים מזומנים.