eBase מודול ניהול רכוש קבוע

יכולות ניהול הרכוש הקבוע בפריוריטי משולבות עם מודול ניהול רכש ומודול הנהלת חשבונות, ומספקת את האפשרות לעקוב אחר מעגל החיים השלם של רכוש, כולל רישום פחת בערך הנכס לאורך השנים.